e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv için geç kalmayın!

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ile süreçlerinizi kontrol altına alın! 

 

AKINSOFT E-FATURAE-Fatura Nedir ? 

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir. 


Kimler E-Fatura kullanmalıdır ? 

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği ile E-Defter ve E-Fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre daha önceden zorunluluk getirilmiş olan mükelleflere ilave olarak; 

A. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 

B. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükelleflere, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) 

C. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

Yukarıdaki (a) bendinde sayılan şartı; 

- 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden, 
- 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından, 

(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan; 

- 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden,
- 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından,itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. 

E-Fatura ile ilgili yayınlanan tüm tebliğlere http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html adresinden ulaşılabilmektedir. 


Müşterilerimizin Yapması Gerekenler Nelerdir? 

1-) E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir. 

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir: 

http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine http://www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsplinkinden ulaşabilirsiniz.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için http://www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkini ziyaret edebilirsiniz. 

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir: 

http://mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz. 

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. 

E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzuV1.0.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 


Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir. 


AKINSOFT E-ARŞİV


E-Arşiv Nedir ? 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. 

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. 

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır. 

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. 


Kimler E-Arşiv kullanmalıdır ? 

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. 

E-Arşiv ile ilgili yayınlanan tüm mevzuatlara http://www.efatura.gov.tr/earsivmevzuat.html adresinden ulaşılabilmektedir. 


E-Fatura ile E-Arşiv Arasındaki Farklar Nelerdir? 

e-Fatura gönderimi yapabilmeniz için alıcının da e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Ancak e-Arşiv gönderimi yapabilmeniz için alıcının e-Fatura kullanıcısı olması zorunlu değildir. Alıcının vereceği onay ile e-Arşiv yöntemiyle faturalarınızı gönderebilir, kağıt fatura sistemini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş olursunuz. e-Arşiv sisteminde fatura nüshası entegratör firma aracılığı ile sağlanmaktadır. 


Müşterilerimizin Yapması Gerekenler Nelerdir? 

1-) E-Arşiv uygulamasını Özel Entegratör aracılığıyla kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e- Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e- Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır 

2-) E-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin aynı zaman da E-Fatura'ya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. E-Faturayı halihazırda kullanan mükellef özel entegratör aracılığıyla EArşiv hizmetinden yararlanacaklar ise sadece Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları yeterli olacaktır. 

3-) E-Fatura kullanmayan ve E-Arşiv'e geçme zorunluluğundan dolayı E-Fatura kullanacak mükellefler öncelikle aşağıdaki adımları uygularak E-Fatura'ya kayıt olmaları gerekmektedir. 

E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes) tüzel kişi ise mali mühür sertifikası almaları gerekmektedir. 


Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir: 

http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir. 

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) ücretlerine http://www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yolları http://www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkinden ulaşabilirsiniz. 


Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir: 

http://mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Oradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir. 

* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz. 

* Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra izlenecek yolları http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yapılır ve İlgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. 

E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/EFaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzuV1.0.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

E-Fatura işlemleri tamamlanmasıyla birlikte Özel Entegratör aracılığıyla E-Arşiv hizmetinden yararlanacak mükelleflerin Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları ve yeterli olacaktır. 

 

AKINSOFT E-FATURA                  AKINSOFT E-ARŞİV                      AKINSOFT E-DEFTER